Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135617

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. 
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole organów i jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, podmiotów które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której Minister jest dysponentem, podmiotów realizujących zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, kontroli na podstawie przepisów szczególnych oraz kontroli wewnętrznych, w tym w szczególności: przygotowuje kontrole (opracowuje projekt programu kontroli i wykaz dokumentów wymaganych od kontrolowanych, przygotowuje pozostałą dokumentację związaną z przeprowadzaną kontrolą, analizuje niezbędne materiały, przeprowadza analizę ryzyka, wybór próby do kontroli); dokonuje i dokumentuje wyniki oględzin; przygotowuje analizy i zestawienia w zakresie realizowanych zadań kontrolnych; dokumentuje wyniki kontroli (sporządza sprawozdania/ informacje pokontrolne/ projekty wystąpień pokontrolnych/protokoły z przeprowadzonych kontroli); przygotowuje projekty stanowisk wobec zastrzeżeń wniesionych do dokumentów pokontrolnych; opracowuje zalecenia pokontrolne/ rekomendacje/ propozycje działań naprawczych; monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych/ wdrożenie rekomendacji.
 • Opracowuje informacje o charakterze systemowym o wynikach przeprowadzonych kontroli, w tym informacji zbiorczej o realizacji przez wojewodów nadzoru i kontroli w zakresie polityki rynku pracy.
 • Opracowuje informacje dotyczące działalności kontrolnej prowadzonej przez Wydział.
 • Bierze udział w opracowaniu okresowego planu kontroli Ministra.
 • Opiniuje wpływające do Biura Kontroli i Audytu projekty aktów prawnych i innych dokumentów (np. programy, plany i sprawozdania jednostek podległych lub nadzorowanych), w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 1 rok w zakresie kontroli lub audytu wewnętrznego
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie skarg i wniosków
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ