Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135531

Warunki pracy


 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
 • Praca pod presją czasu;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Spiętrzenie zadań z różnych obszarów działania;;
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • W budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Odpowiada za realizację powierzonych projektów– zgodność z przyjętym harmonogramem, zakresem i budżetem, zgodność z celami głównymi i szczegółowymi projektu oraz okresowo raportuje o postępach, w celu osiągniecia właściwych wyników w realizowanym projekcie. Przygotowuje sprawozdania z realizacji projektu, ustala i rozlicza mierniki stanu realizacji projektu oraz koordynuje i nadzoruje inne zadania w projekcie w celu zapewnienia jego prawidłowej i efektywnej realizacji.
 • Zarządza budżetem powierzonego projektu, zagadnieniami, ryzykiem, jakością i komunikacją - prowadzi rejestry, analizuje i sygnalizuje ryzyka, odchylenia i nieprawidłowości, proponuje rozwiązania, w celu prawidłowej i efektywnej realizacji projektu.
 • Uczestniczy w przygotowaniu, realizacji, kontroli i utrzymaniu projektów Ministra Zdrowia, dla których Departament pełni funkcję Beneficjenta, w celu sprawnego ich wdrażania i wykonania.
 • Przygotowuje dokumenty inicjujące projekt, przygotowuje szczegółowe plany realizacji ww. projektu i dokumenty o charakterze zarządczym, uzyskuje zgody na realizację projektu i etapy projektu, przygotowuje propozycje składu zespołu projektowego, w celu rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z metodyką obowiązującą w MZ. Przygotowuje dokumenty właściwe dla poszczególnych etapów projektu oraz dokumenty zamykające projekt.
 • Współpracuje z Wykonawcami w projekcie, w tym monitoruje realizowane prace, ocenia wykonane prace, nadzoruje testowanie wdrażanych rozwiązań w celu prawidłowej i efektywnej realizacji projektu.
 • Przygotowuje materiały do raportów i zestawień w obszarze sprawozdawczości finansowej w projektach oraz dokumenty planistyczne związane z zabezpieczeniem środków na realizację projektów w celu dopełnienia obowiązków w tym zakresie
 • Wykonuje inne zadania w ramach projektów prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia, zgodnie z zakresem obowiązków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich na stanowisku samodzielnym
 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 poziom foundation (potwierdzone certyfikatem) lub studia podyplomowe z zarządzania projektami
 • Doświadczenie w organizacji spotkań oraz wystąpieniach publicznych.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych oraz tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • Znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych.
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru e-Zdrowia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 poziom practitioner lub AGILE (potwierdzone certyfikatem)
 • Umiejętność zarządzania zespołem projektowym
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej.
 • Umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się.
 • Umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ