Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135357

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych
 • Zagrożenie korupcją
 • Zagrożenie naciskami ze strony służb specjalnych obcych państw

Zakres zadań

 • Bierze udział w realizacji procesu obsługi Centralnej Kancelarii Materiałów Zastrzeżonych (CKMZ) poprzez przyjmowanie, rejestrowanie, wydawanie, udostępnianie oraz przygotowywanie do wysłania materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, w tym materiałów międzynarodowych.
 • Inicjuje i realizuje proces rozliczania osób z powierzonych im materiałów niejawnych, które zakończyły pracę albo służbę w Ministerstwie Finansów lub zostały przeniesione do innej komórki organizacyjnej albo na inne stanowisko służbowe
 • Kontroluje przestrzeganie właściwego oznaczania materiałów niejawnych rejestrowanych w CKMZ w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony tych materiałów.
 • Prowadzi bieżącą kontrolę postępowania z materiałami niejawnymi, które zostały udostępnione pracownikom ministerstwa lub funkcjonariuszom, a także inicjuje przeprowadzanie okresowej kontroli stanu faktycznego materiałów zastrzeżonych, w celu sprawdzenia ich zgodności ze stanem ewidencyjnym.
 • Uczestniczy w procesie archiwizacji materiałów niejawnych spraw ostatecznie zakończonych, w tym gromadzi, przygotowuje i archiwizuje materiały niejawne.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi MF w zakresie przekazywania przez te komórki informacji o miejscu przechowywania materiałów zastrzeżonych, wydanych poza CKMZ na czas realizacji sprawy pracownikom tych komórek.
 • Dokonuje zmiany oznaczenia klauzuli tajności w przypadku zniesienia klauzuli tajności, w celu zapewnienia właściwej ochrony materiałów niejawnych przetwarzanych w CKMZ.
 • W porozumieniu z właściwym archiwum, bierze udział w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej zawierającej informacje niejawne oraz bierze udział w niszczeniu materiałów niejawnych (krajowych i międzynarodowych) będących na stanie ewidencyjnym CKMZ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów bezpieczeństwa informacji niejawnych UE i Paktu Północnoatlantyckiego
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
APLIKUJ TERAZ