Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127268

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z certyfikacją wyrobów
 • weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym dokumentację przekazywaną przez wnioskodawców
 • przygotowuje projekty pism oraz decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących certyfikacji wyrobów (przyrządów pomiarowych, kas rejestrujących lub tachografów)
 • przygotowuje projekty pism dotyczących wymagań i procedur stosowanych podczas procesu certyfikacji
 • uczestniczy w prowadzeniu spraw dotyczących oceny zgodności wyrobów i systemów jakości producenta
 • opiniuje projekty krajowych aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia) oraz projekty norm, zaleceń i innych dokumentów
 • współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, uczestniczy w pracach zespołów/ grup roboczych organizacji krajowych i międzynarodowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy biurowej związanej z analizą i tworzeniem dokumentów lub w pracy laboratoryjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym rozumienie tekstów fachowych i prowadzenie korespondencji zawodowej
 • Umiejętność analizy dokumentów
 • Umiejętność zwięzłego formułowania wniosków
 • Wiedza z zakresu matematyki i fizyki
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe dotyczące zagadnień związanych z zarządzeniem procesami lub w zakresie administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Wiedza z zakresu budowy i działania przyrządów pomiarowych
 • Wiedza z dziedziny metrologii i certyfikacji urządzeń
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach
APLIKUJ TERAZ