Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127112

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ochrony zabytków.
 • Przygotowuje na rzecz zainteresowanych organów, instytucji i osób projekty wystąpień i odpowiedzi dotyczące indywidualnych spraw ochrony zabytków.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje parlamentarne.
 • Przeprowadza inspekcje stanu zachowania zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi składane przez uczestników postępowań administracyjnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z aktami postępowań.
 • Przygotowuje informacje dla Centrum Informacyjnego w sprawach dotyczących ochrony zabytków będących przedmiotem zainteresowania mediów i wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku architektura lub historia sztuki lub ochrona dóbr kultury lub konserwatorstwo lub zabytkoznawstwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub podmiocie związanym z ochroną zabytków
 • Wiedza z zakresu ochrony zabytków
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza z zakresu prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: umiejętności analityczne, skuteczna komunikacja, organizacja pracy i osiąganie rezultatów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z ochroną zabytków lub administracją publiczną
APLIKUJ TERAZ