Ministerstwo Przemysłu w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139945

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie wymagająca wysiłku statycznego.
 • Duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych.
 • Praca przy komputerze w pozycji siedzącej.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego. 
 • Stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, związana z zapewnieniem bezpieczeństwa danych.
 • Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, ministerstwami i instytucjami.
 • Praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim.

Zakres zadań

 • Nalicza wynagrodzenia, zasiłki, odprawy, nagrody, dodatki, ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe i sporządza listy płac dla obsługiwanych pracowników.
 • Nalicza składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy, sporządza i przekazuje deklaracje i korekty deklaracji do ZUS dla obsługiwanych pracowników.
 • Nalicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządza deklaracje PIT-11 dla obsługiwanych pracowników.
 • Sporządza formularze realizacji oraz przelewy bankowe w zakresie przekazania obsługiwanych wynagrodzeń, składek, zaliczek i innych potrąceń od wynagrodzeń.
 • Dokonuje wszelkich potrąceń z obsługiwanych wynagrodzeń, w tym z tytułu PPK, obsługuje portal PPK, sporządza przelewy z PPK.
 • Sporządza sprawozdania, zestawienia i raporty dotyczące obsługiwanych wynagrodzeń.
 • Sporządza informacje o wysokości wynagrodzenia na żądanie obsługiwanych pracowników (dla banków i innych instytucji).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w obszarze finansów
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • Znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: skuteczna komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w komórce kadrowo-płacowej lub w realizacji zadań związanych z naliczaniem wynagrodzeń
 • Przeszkolenie z obsługi programu PŁATNIK lub kadrowo-płacowego lub bankowości elektronicznej lub z zakresu ubezpieczeń społecznych lub podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawa pracy