Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139842

Warunki pracy • Praca pod presją czasu;
 • Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Uczestniczy w koordynacji procesu programowania i reprogramowania Umowy Partnerstwa oraz programów na lata 2021-2027 w obszarze energetyki i środowiska;
 • Opracowuje koncepcje, polityki i plany w ramach strategii/programów, weryfikuje projekty dokumentów strategicznych, negocjuje warunki i zapisy z darczyńcami/ Komisją Europejską/ innymi podmiotami zewnętrznymi;
 • Współpracuje z ekspertami krajowymi oraz reprezentującymi państwa członkowskie UE/ EOG, oraz instytucjami UE w zakresie przygotowania dokumentów i stanowisk dotyczących realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej;
 • Monitoruje wdrażanie strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.), identyfikuje ryzyka w realizacji strategii/ programu/ programów oraz przygotowuje propozycje działań naprawczych;
 • Koordynuje i przygotowuje (merytoryczne i/ lub organizacyjne) posiedzenia komitetu/ -ów, podkomitetów oraz grup roboczych działających w ramach tych organów, spotkań z Komisją Europejską, w tym spotkań rocznych oraz spotkań z Darczyńcami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze Funduszy Unijnych
 • Znajomość zagadnień z zakresu wdrażania funduszy UE;
 • Znajomość tematyki dotyczącej procesu legislacyjnego UE;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Umiejętność obsługi MS Office – Word, Excel, Power Point
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kreatywność, myślenie analityczne
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe