Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139630

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • Koordynuje przygotowywanie informacji na temat znaczenia i wpływu sektora rolnego, w tym WPR (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027) i innych polityk krajowych, na realizację celów środowiskowych i klimatycznych oraz w zakresie zmian polityki klimatycznej i środowiskowej;
 • Prowadzi sprawy w zakresie działań na rzecz środowiska i klimatu wynikających z komunikatu Komisji Europejskiej „Europejski Zielony Ład” oraz strategii „Od pola do stołu”;
 • Przygotowuje instrukcje oraz wkłady do instrukcji oraz uczestniczy w pracach organów UE, w tym grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup ekspertów KE, w celu prezentowania polskiego stanowiska w zakresie zagadnień związanych z działaniami na rzecz walki ze zmianami klimatu i ochrony środowiska w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich, w tym tych wynikających z PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027;
 • Rozpatruje skargi, wnioski, listy i postulaty kierowane do Ministerstwa RiRW dotyczące prowadzonych zagadnień oraz przygotowuje projekty opinii do innych dokumentów w zakresie ochrony środowiska i klimatu w rolnictwie;
 • Opracowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz oświadczenia posłów i senatorów oraz bierze udział w przygotowywaniu okresowych analiz i informacji w zakresie zagadnień środowiskowych w rolnictwie, w tym na posiedzenia komisji sejmowych i senackich;
 • Bierze udział w pracach dotyczących wdrażania dyrektywy (UE) 2016/2284 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych w zakresie ograniczania emisji z sektora rolnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata stażu pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Ogólna znajomość problematyki polityki rolnej UE
 • Znajomość zasad funkcjonowania UE
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wyższe: administracyjne lub rolnicze lub z obszaru ochrony środowiska i klimatu
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze polityki klimatycznej lub środowiskowej lub rolnej UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość problematyki polityki klimatycznej lub środowiskowej UE
 • Znajomość zasad przygotowania i wdrażania programów unijnych, w szczególności w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
 • Znajomość procesu legislacyjnego UE