Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139747

Warunki pracy


 •  praca administracyjno-biurowa,
 •  praca w zespole oraz współpraca z innymi urzędami i instytucjami,
 •  współpraca z pracownikami Inspekcji,
 •  praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy pracownicze związane z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunków pracy oraz inne wynikające ze stosunku pracy, w tym ustala składniki wynagrodzenia i inne świadczenia płacowe, przygotowuje dokumenty związanych z awansowaniem, nagradzaniem, odznaczaniem i karaniem pracowników oraz przyznawaniem dodatków zadaniowych, specjalnych, funkcyjnych, przygotowuje świadectwa pracy, ewidencjonuje czas pracy i absencję (w tym sporządza statystykę urlopową), prowadzi akta osobowe, prowadzi sprawy związane z udzielaniem przez pracodawcę zgody na dodatkowe zatrudnienie;
 • Opracowuje i uzgadnia projekty dokumentów wewnętrznych (zarządzeń, procedur, itp.) z obszaru swojego działania oraz inicjuje zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Obsługuje moduł kadrowo-płacowy;
 • Współpracuje z komórką odpowiedzialną za wypłatę wynagrodzeń i realizację innych świadczeń pracowniczych;
 • Sporządza sprawozdania w zakresie właściwości wydziału oraz analizy w zakresie stanu zatrudnienia, w tym PFRON, GUS, i RB-70 i.in.;
 • Udziela pracownikom informacji, wyjaśnień w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
 • Przygotowuje, w zakresie właściwości wydziału, odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski o dostęp do informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi spraw pracowniczych oraz minimum rok w administracji publicznej,
 • Doświadczenie w obsłudze modułu kadrowo-płacowego;
 • Wiedza z zakresu: prawa pracy i pragmatyk służbowych (służba cywilna), przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej;
 • Bardzo dobra obsługa komputera MS Office, w szczególności MS Excel;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole;
 • Samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, orientacja na interesanta, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.