Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139099

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • prowadzi prace związane z przygotowaniem umów dotacji celowych i programów wieloletnich, w celu zapewnienia finansowania zadań zleconych instytutom badawczym przez MRiRW;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi i projekty innych dokumentów w sprawach dotyczących instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW i sygnalizuje ewentualne ryzyka wynikające z prowadzonych spraw;
 • prowadzi analizy z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych, w celu zapewnienia danych i narzędzi do ich oceny i planowania zmian oraz w celu zapewnienia rzetelnej i aktualnej wiedzy o działalności tych jednostek na potrzeby Ministra;
 • prowadzi prace dotyczące projektowania zmian w zasadach finansowania instytutów oraz określania priorytetów badawczych i badawczo-wdrożeniowych przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych w Ministerstwie;
 • współpracuje z właściwymi departamentami oraz wydziałami Departamentu w zakresie wymiany informacji i know-how z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie właściwości wydziału;
 • współpracuje z właściwymi departamentami oraz wydziałami Departamentu w zakresie przygotowania i uzgadniania założeń i projektów aktów prawnych w sprawach dotyczących instytutów badawczych MRiRW;
 • współpracuje przy prowadzeniu spraw związanych z obsługą inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata stażu pracy w obszarze działań nadzorczych lub w obszarze związanym z funkcjonowaniem lub finansowaniem podmiotów systemu nauki i szkolnictwa wyższego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Znajomość przepisów o instytutach badawczych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz przepisów wykonawczych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe o kierunku: administracja publiczna lub ekonomia
 • 1 rok stażu pracy w obszarze analiz w jednostkach sektora finansów publicznych lub obszarze działań kontrolnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość krajowego procesu legislacyjnego i zasad techniki prawodawczej.