Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139560

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z realizacją zadań Inspekcji Weterynaryjnej (IW) w zakresie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji, w szczególności chorób drobiu i ptaków dzikich,
 • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem programów zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności drobiu i ptaków dzikich,
 • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem i aktualizacją planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektów instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii, wytycznych, procedur dotyczących postępowania Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzi sprawy związane z raportowaniem do systemów Komisji Europejskiej, WOAH, EFSAt,
 • prowadzi sprawy związane z realizacją zadań dotyczących uzyskania statusu wolności od chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzi sprawy związane z pracami związanymi z wdrażaniem nowych regulacji prawnych w zakresie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i przygotowaniem dokumentacji przy opiniowaniu aktów prawnych,
 • prowadzi sprawy związane z audytami Komisji Europejskiej i państw trzecich dotyczącymi oceny nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną z realizacji zadań w zakresie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzi sprawy związane z udziałem w grupach roboczych i grupach ekspertów KE, WOAH, EFSA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej albo innej jednostce w administracji publicznej, instytucie naukowym lub badawczym
 • Kompetencje: rzetelność, komunikatywność, terminowość, kreatywność, samodzielność.
 • Umiejętności: pracy w zespole, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, umiejętności analityczne, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych
 • Wiedza: znajomość ustawy o IW i przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zwierząt, rejestracji i identyfikacji, kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej.