Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139573

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - na posiedzenia grup roboczych i komitetów Komisji i Rady UE oraz organów OECD i ONZ w celu zabiegania o uwzględnienie interesów Polski, nawiązywania / utrzymywania kontaktów roboczych oraz pozyskiwania informacji w zakresie przemysłu farmaceutycznego i wyrobów medycznych oraz na posiedzenia zespołów zadaniowych / konferencje i spotkania branżowe, w celu prezentacji stanowiska resortu odnośnie do prowadzonych spraw.
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorcy)
   

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Inicjuje i kreuje rozwiązania ukierunkowane na wzrost konkurencyjności przemysłu
 • Prowadzi współpracę krajową i międzynarodowa w obszarze inicjatyw sektorowych, z uwzględnieniem branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych i biotechnologii
 • Przygotowuje dokumenty strategiczne (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany) w celu tworzenia polityki na rzecz rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich w celu zapewnienia funkcji kontrolnych wykonywanych przez parlament
 • Zarządza projektami pozakonkursowymi realizowanymi przez DIP Ministerstwa w ramach działania 2.4.1 POIR oraz 2.4.2 POIR
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc. w celu zapewnienia kompetencji Ministerstwa w tym zakresie
 • Organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/ międzynarodowe Ministerstwa między innymi w celu współtworzenia przyjaznych warunkach dla integracji administracji rządowej z przemysłem
 • Zapewnia obsługę ciał kolegialnych (w tym m.in. komisje, rady, komitety, zespoły, grupy robocze, etc.) i/ lub inne organy pomocnicze w celu realizacji polityki Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w administracji publicznej lub w obszarze problematyki przemysłowej w środowisku akademickim/ biznesowym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość rządowego procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania polskiego i europejskiego przemysłu farmaceutycznego oraz rynku biotechnologicznego
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe chemiczne, farmaceutyczne lub z zakresu biotechnologii