Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139444

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Obsługuje procedurę konkursową w ramach programów ministra (rejestruje, ocenia pod względem formalnym, wnioskuje o uzupełnienia).
 • Dokonuje oceny formalnej dokumentów związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów finansowanych w ramach programów ministra.
 • Przygotowuje projekty umów i aneksów do umów w zakresie programów ministra, obsługuje proces ich zawierania a także monitoruje realizację tych umów.
 • Prowadzi obsługę prac zespołu doradczego powołanego przez Ministra, w tym przygotowuje dokumenty związane z finansowaniem i rozliczaniem projektów finansowanych w ramach programów ministra przewidzianych do rozpatrzenia przez Zespół.
 • Obsługuje proces składania zastrzeżeń do oceny wniosków o finansowanie projektów w ramach programów ministra.
 • Przedstawia wyniki oceny wniosków i raportów dokonanej przez zespoły doradcze oraz przygotowuje zbiorcze informacje w zakresie finansowania zadań/projektów.
 • Współpracuje z Departamentem Prawnym przy przygotowaniu projektów dokumentów legislacyjnych z zakresu działania wydziału oraz współpracuje z Departamentem Budżetu i Finansów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o zasadach finansowania nauki, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeks postępowania administracyjnego
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2