Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139474

Warunki pracy

·                     permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)


lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Realizuje projekt pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB”, w ramach działania 2.26 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (w tym: identyfikuje problemy i ryzyka w projekcie, proponuje działania korygujące; odbiera prace cząstkowe; weryfikuje raporty okresowe i sprawozdania; monitoruje realizację działań w ramach projektu; kontroluje działania pod kątem jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji; kontroluje wykonanie budżetu projektu; rozlicza projekt - w tym przygotowuje w systemie CST 2021 wnioski o płatność i wnioski sprawozdawcze dla IZ FENG, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z porozumienia o dofinansowanie; przygotowuje prognozy certyfikacji wydatków).
 • Prowadzi obsługę przepływów finansowych, w szczególności: sporządza zlecenia płatności/ polecenia zapłaty w systemach bankowych, sporządza opisy dokumentów księgowych, opracowuje prognozy płatności, rozlicza umowy dotyczące przekazywania środków budżetowych.
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, dotyczących realizowanego Projektu.
 • Przeprowadza kontrole/wizyty monitorujące w związku z realizacją Projektu (wykonawcy pzp, partnerzy).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego lata w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
 • wiedza z wiedza z zakresu wdrażania i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE
 • znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego poziom B1
 • współpraca, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe