Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139491

Warunki pracy


 • Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter
 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Stanowisko zagrożone korupcją
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Praca pod presją czasu
 • Narażenie na stres
 • Podejmowanie decyzji w sytuacji deficytu informacyjnego
 • Sytuacje wymagające szybkiej i sprawnej komunikacji

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji wielomilionowych naborów na objęcie wsparciem przedsięwzięć ze środków KPO w ramach Inwestycji D1.1.1
 • Prowadzi ocenę formalno-merytoryczną wielomilionowych wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięcia zarówno w aspekcie finansowym jak i merytorycznym w ramach Inwestycji D1.1.1, w tym uczestniczy w złożonym procesie negocjacji zapisów wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięcia oraz bierze udział w procedurze ponownej oceny przedsięwzięcia
 • Pełni funkcję opiekuna przedsięwzięć poprzez realizację zadania monitoringu wielomilionowych przedsięwzięć wdrażanych przez ostatecznych odbiorców wsparcia finansowanych ze środków KPO w ramach Inwestycji D1.1.1
 • Uczestniczy w realizacji zadań w zakresie udziału w tworzeniu wzorów, a także przygotowania i zawierania umów oraz w razie potrzeby zmiany i rozwiązywania wielomilionowych umów na objęcie wsparciem przedsięwzięć ze środków KPO
 • Prognozuje nadchodzące płatności w ramach nadzorowanych przedsięwzięć. Realizuje zadania związane z rozliczaniem i wypłatą środków na rzecz wdrażanych przedsięwzięć. Prognozuje i ustala z przełożonym działania naprawcze.
 • Uczestniczy w procesie monitorowania wykonania kamieni milowych i wskaźników w ramach KPO oraz bieżącej współpracy z Instytucją Koordynującą
 • Uczestniczy w wykonywaniu zadań związanych z pełnieniem przez Wydział funkcji Instytucji Odpowiedzialnej za Reformę oraz Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję, wdrażającej w Polsce wielomilionowe środki KPO, w szczególności przygotowuje obciążone znaczącymi skutkami finansowymi interpretacje zagadnień związanych z realizacją inwestycji
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania z zadań realizowanych przez Wydział, projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań KPO, w szczególności dla Instytucji Koordynującej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego - praca w administracji publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Znajomość Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji