Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139352

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w planowaniu i realizacji inwestycji związanych z zakresem prac remontowo-budowlanych, elektrycznych budynku będącego siedzibą Ministerstwa, w tym przygotowuje właściwe dokumenty przetargowe (opis przedmiotu zamówienia, ocena specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, protokołów, kosztorysów, umów, zleceń) oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
 • Realizuje zadania z zaopatrzeniem Ministerstwa w media (energia elektryczna), nadzoruje instalacje techniczne w budynku, koordynuje prace nad usuwaniem awarii, opisuje i rozlicza faktury, prowadzi elektroniczną książkę obiektu budowlanego.
 • Przeprowadza rozeznania rynku, sporządza: zapytania ofertowe, wnioski, projekty umów i pełnomocnictw, zamówień/zleceń oraz uczestniczy w przygotowaniu postępowań celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
 • Współpracuje z projektantami, inspektorami nadzoru inwestorskiego podczas przygotowania projektów inwestycyjnych, odbiorów projektów budowlanych, odbiorów robót budowlanych.
 • Opiniuje projekty dokumentów i przygotowuje projekty odpowiedzi na pisma o problematyce związanej z zakresem zadań realizowanych przez Wydział.
 • Przygotowuje i składa do organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, niezbędne wnioski, zgłoszenia i wystąpienia.
 • Nadzoruje realizację umów, utrzymuje należyty stan techniczny i estetyczny budynku Ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania nieruchomościami
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość procesu prowadzenia inwestycji budowlanych i nadzoru inwestorskiego
 • wiedza z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania nieruchomością oraz zamówień publicznych
 • uprawnienia budowlane
 • uprawnienia elektryczne