Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139357

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca pod presją czasu.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • Koordynuje prace związane ze sporządzeniem oraz dokonywaniem zmian w planie finansowym dla części 64 – Główny Urząd Miar, w szczególności w ŚKLGUM w zakresie: a) dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia – Centrala GUM (w szczególności w ŚKLGUM), b) dysponenta części 64 – GUM, który obejmuje dysponentów trzeciego stopnia, w tym Centralę GUM, w szczególności w ŚKLGUM
 • Dokonuje kontroli pod względem finansowym wniosków o zaciągnięcie zobowiązania oraz zawieranych umów w zakresie zgodności z planem finansowym GUM, w szczególności w ŚKLGUM
 • Tworzy bieżące analizy wykorzystania środków oraz okresowe raporty i oceny przebiegu wykonania i zaangażowania w ramach planu finansowego GUM, w szczególności w ŚKLGUM
 • Przygotowuje wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym GUM, w szczególności w ŚKLGUM, wnioski o uruchomienie rezerw celowych oraz wnioski o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia
 • Sporządza na potrzeby Ministra Finansów, Biura Analiz Sejmowych oraz Komisji Sejmowych i Senackich projekty szczegółowych informacji związanych z projektem oraz wykonaniem budżetu w części 64 – Główny Urząd Miar, w szczególności w ŚKLGUM
 • Wykonuje czynności związane z obsługą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie planowania: projekty planów i plany oraz obsługi dysponenta: wnioski o decyzje budżetowe, blokadę środków, wnioski o modyfikację harmonogramu, harmonogram wydatków, aktualizacja poszczególnych dekad, dodatkowe zapotrzebowania na środki, dzienne zwroty środków dla części 64 – Główny Urząd Miar, w szczególności w ŚKLGUM, w zakresie: a) dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia – Centrala GUM, w szczególności w ŚKLGUM, b) dysponenta części 64 – GUM, który obejmuje dysponentów trzeciego stopnia, w tym Centralę GUM, w szczególności w ŚKLGUM
 • Sporządza sprawozdania budżetowe dysponenta części 64 – GUM, który obejmuje dysponentów trzeciego stopnia, w tym Centralę GUM, w szczególności w ŚKLGUM
 • Opracowuje wewnętrzne procedury w zakresie procesów realizowanych przez wydział, w celu zapewnienia sprawnej i usystematyzowanej realizacji zadań, w szczególności w ŚKLGUM

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe i studia podyplomowe o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w komórkach zajmujących się obsługą finansową
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętności: komunikacja, współpraca, organizacja pracy, orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu budżetu zadaniowego, księgowości i rachunkowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Obsługa systemu F-K Quorum
 • Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR)
 • Znajomość ustawy prawo o miarach