Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139362

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z częstym rezprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, dyspozycyjnością, zagrożeniem korupcją. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Monitoruje i koordynuje proces decyzyjny w UE poprzez m.in. współpracę z przedstawicielami innych ministerstw i urzędów centralnych oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w zakresie właściwości Rady ds. Środowiska.
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów stanowisk Rządu do projektów legislacyjnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE, instrukcji na posiedzenia organów przygotowawczych Rady i posiedzenia Rady UE, stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej w zakresie właściwości Rady ds. Środowiska.
 • Przygotowuje materiały, opracowania i analizy w obszarze właściwości Rady ds. Środowiska.
 • Monitoruje i analizuje programy prac Komisji Europejskiej w obszarze środowiska.
 • Monitoruje i analizuje przebieg prac w Parlamencie Europejskim w obszarze środowiska.
 • Uczestniczy w procesie sporządzania informacji dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej.
 • Bierze udział w wybranych posiedzeniach grup roboczych i komitetów Rady oraz poszczególnych formacji Rady.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie problematyki unijnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" i CONFIDENTIAL UE/ EU CONFIDENTIAL zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zwykłemu
 • Wiedza z zakresu: procesu decyzyjnego UE i krajowego, podziałów kompetencyjnych w polskiej administracji, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, wystąpienia publiczne, negocjowanie, myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka urzędowego Unii Europejskiej, innego niż język angielski, na poziomie B2