Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138757

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Realizuje zadania służące zapewnieniu zgodnej z celami, terminami i zasadami opisanymi w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), realizacji priorytetu V „Zrównoważona turystyka” oraz priorytetu IV „Spójna Sieć Transportowa”, m.in.:
 • aktualizuje dokumenty dotyczące realizacji ww. priorytetów FEPW, m.in. rozdziały szczegółowego opisu priorytetów, wzornik umowy o dofinansowanie, katalog wydatków kwalifikowalnych, rozporządzenie wykonawcze dla priorytetu V, a w szczególnych przypadkach i sam program
 • aktualizuje kryteria wyboru projektów, prowadzi ich konsultacje i uzgodnienia w ramach prac Grupy roboczej i Komitetu Monitorującego program
 • we współpracy z właściwą Instytucj Pośredniczącą, opracowuje lub weryfikuje dokumenty dotyczące organizacji naborów wniosków o dofinansowanie, m.in. regulamin wyboru projektów, ogłoszenie o naborze, katalog wydatków kwalifikowalnych, harmonogram naborów
 • monitoruje postęp realizacji ww. priorytetów FEPW i ich działań, m.in. analizuje postęp proceduralny (uruchamianie naborów, stan przygotowania projektów, postęp realizacji strategicznych inwestycji), analizuje postęp finansowy (wydatki, certyfikacja) i rzeczowy (wskaźniki); analizuje, weryfikuje i przygotowuje wkłady nt. priorytetów do sprawozdania z realizacji FEPW
 • na podstawie zgromadzonych informacji identyfikuje problemy i ryzyka dla realizacji ww. priorytetów FEPW, rekomenduje lub weryfikuje działania zapobiegawcze i naprawcze; opiniuje aneksy do umów o dofinansowanie projektów
 • śledzi kontekst realizacji ww. priorytetów FEPW analizując krajowe i unijne dokumenty strategiczne, biorąc udział w spotkaniach służbowych, wydarzeniach branżowych, szkoleniach i formach samokształcenia
 • Wspiera przełożonych w zakresie ich udziału w pracach Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, oraz koordynuje na poziomie Departamentu sprawy dotyczące sektora turystyki, m.in. analizuje i weryfikuje krajowe i unijne dokumenty, uczestniczy w spotkaniach i wydarzeniach branżowych
 • Przygotowuje analizy, opinie, stanowiska, notatki informacyjne dla przełożonych lub podmiotów zewnętrznych w zakresie zadań opisanych powyżej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • Wiedza z zakresu przygotowania i realizacji projektów, przede wszystkim infrastrukturalnych, z sektora turystyki lub transportu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Umiejętność obsługi MS Office – Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kreatywność, myślenie analityczne
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe