Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139321

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • wyjazdy służbowe (kilka razy w roku)
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z opracowywaniem, koordynowaniem wdrażania i monitorowaniem strategii i polityk rozwoju gospodarczego w zakresie polityki przemysłowej,
 • opracowuje i aktualizuje programy wsparcia przemysłu oraz monitoruje ich realizację (w tym monitoruje zmiany strukturalne w przemyśle w perspektywie wieloletniej oraz zmiany prawne, standardów i wytycznych w otoczeniu przemysłu),
 • bierze udział w realizacji projektów międzynarodowych oraz tworzeniu warunków dla ich realizacji (w tym w ramach mechanizmu IPCEI), jako instrumentu do wdrażania strategii przemysłowej Unii Europejskiej,
 • realizuje projekty w ramach FENG oraz PT FE 2021-2027,
 • uczestniczy w prowadzeniu międzynarodowej współpracy Ministerstwa, w tym bierze udział w konferencjach, seminariach oraz innych spotkaniach celem prezentacji stanowisk dotyczących różnych aspektów polityki przemysłowej,
 • opracowuje dokumenty (w tym o charakterze strategicznym), opiniuje akty prawne w zakresie tematyki realizowanej w wydziale,
 • bierze udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata w obszarze problematyki przemysłowej: ekonomika przemysłu, technologie przemysłowe lub międzynarodowa współpraca gospodarcza
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu polityki przemysłowej, w szczególności: sytuacji sektorów przemysłowych, ekonomiczno-technologicznych trendów gospodarki światowej
 • Znajomość zasad dopuszczalności pomocy publicznej oraz zasad udzielania zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe