Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139025

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Analizuje informacje dotyczące bieżących zdarzeń i obszarów problemowych oraz współpracuje w zakresie analizy i oceny dokumentów planistycznych oraz sprawozdawczych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC);
 • Przygotowuje roczne informacje dotyczące wyników nadzoru nad działalnością Prezesa ULC oraz pozostałych informacji przekazywanych na bieżąco przez Prezesa ULC oraz podmioty lotnicze;
 • Rozpatruje wystąpienia obywatelskie oraz podmiotów lotniczych, skargi i zażalenia, wnioski o dostęp do informacji publicznej oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, zapytania przedstawicieli mediów, a także podejmuje działania nadzorcze wobec Prezesa ULC w wyniku rozpatrzenia przedmiotowych wystąpień, w tym opracowuje wytyczne dla organu;
 • Monitoruje realizację zadań zleconych Prezesowi ULC, a także zaleceń sformułowanych po przeprowadzonych w ULC kontrolach;
 • Opiniuje projekty aktów prawnych oraz dokumenty rządowe w zakresie właściwości stanowiska; współpracuje przy opracowywaniu aktów prawnych stanowiących podstawę działalności organów i jednostek nadzorowanych przez ministra właściwego ds. transportu i podległych ministrowi, a także z zakresu działalności tych organów i jednostek;
 • Współpracuje z Departamentem Kontroli przy przeprowadzaniu kontroli, przedstawia propozycje obszarów do uwzględnienia w planie kontroli planowych i doraźnych w zakresie właściwości stanowiska;
 • Prowadza postępowania administracyjne w zakresie właściwości stanowiska, w tym opiniuje wnioski dotyczące nabywania akcji lub udziałów w spółkach zakładających lotnisko lub w spółce zarządzającej lotniskiem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych lub w obsłudze prawnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji państwowej
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe