Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139225

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające  wykonywanie zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyzej 4 godzin dziennie;


- budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-dla-osob-majacych-trudnosci-w-poruszaniu-sie


 

Zakres zadań

 • Pełni rolę Krajowego Koordynatora Programu INES/OECD (Wskaźniki Systemów Edukacji), współpracując z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Urzędem Statystycznym (US) w Gdańsku. Przewodniczy Międzyresortowemu Zespołowi ds. Programu INES.
 • Współtworzy wkład do corocznej publikacji „Education at a Glance, OECD Indicators” wraz z przedstawicielami GUS i US w Gdańsku oraz MNISW poprzez uczestnictwo w Grupie Roboczej oraz Sieci NESLI Programu INES/OECD.
 • Wykonuje zadania związane z uczestnictwem w Grupie w ramach Stałej Grupy ds. Wskaźników i Europejskich Poziomów Odniesienia (Benchmarki).
 • Współpracuje z Krajowym Biurem europejskiej Sieci EURYDICE, przygotowując wkład do publikacji EURYDICE.
 • Współpracuje z GUS, w sprawach dotyczących międzynarodowych i krajowych klasyfikacji.
 • Opiniuje dokumenty międzynarodowych organizacji w zakresie statystyki międzynarodowej i wskaźników edukacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze edukacji lub w obszarze współpracy międzynarodowej
 • Umiejętność analizy i interpretacji wskaźników statystycznych i danych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1)
 • Współpraca
 • Rzetelność
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Samodzielność i inicjatywa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza o systemie edukacji w Polsce
 • Znajomość systemów edukacji krajów UE oraz OECD