Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139151

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • utrzymywanie kontaktów zewnętrznych z przedstawicielami Policji, instytucji i urzędów oraz innych służb mundurowych,
 • reprezentowanie urzędu na konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych , posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz innych spotkaniach w zakresie powierzonych zdań.

Zakres zadań

 • Analizuje, inicjuje, bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania i organizacji Policji oraz nadzoruje wdrażanie tych rozwiązań.
 • Gromadzi, przetwarza i analizuje dane oraz informacje mające wpływ na funkcjonowanie i organizację Policji, w szczególności związane z sytuacją kadrową, strukturą formacji oraz wydarzeniami nadzwyczajnymi w Policji, pod kątem sprawności i efektywności funkcjonowania formacji, w tym wypracowuje metody usprawnienia formacji w tych obszarach.
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad szkolnictwem Policji oraz Akademią Policji w Szczytnie, w tym wypracowuje koncepcje nadzoru i kierunki rozwoju szkolnictwa w celu zwiększenia efektywności i skuteczności zadań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzi monitoring i ewaluację w tym zakresie, jak również gromadzi i analizuje informacje dotyczące realizacji programów szkoleniowych Policji oraz stopnia wyszkolenia funkcjonariuszy Policji.
 • Dokonuje sprawdzenia i oceny efektów działania Policji podejmowanych na rzecz poprawy funkcjonowania formacji oraz nadzoruje wdrażania wniosków wynikających z tej oceny.
 • Gromadzi, przetwarza i analizuje dane oraz informacje mające wpływ na funkcjonowanie i organizację Policji, w tym wypracowuje mechanizmy usprawnienia formacji w tych obszarach.
 • Opiniuje programy, informacje i sprawozdania przedkładane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące funkcjonowania i organizacji Policji.
 • Opiniuje, opracowuje i uzgadnia projekty aktów normatywnych pozostających w zakresie właściwości Wydziału.
 • Opracowuje, w zakresie właściwości Wydziału, stanowiska w odniesieniu do interpelacji i zapytań poselskich, interwencji poselskich i senatorskich, interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, wniosków związanych z dostępem do informacji publicznej oraz o objęcie patronatem Ministra.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 • Przeszkolenie w zakresie zasad legislacji.
 • Znajomość przepisów obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Znajomość przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Znajomość zasad przetwarzania informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Kreatywność, umiejętność radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe