Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139179

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z częstym rezprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, nietypowynymi godzinami pracy (w tym dyżury), dyspozycyjnością, zagrożeniem korupcją. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Monitoruje i koordynuje proces decyzyjny w UE poprzez m.in. współpracę z przedstawicielami innych ministerstw i urzędów centralnych oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w zakresie właściwości Rady do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów stanowisk Rządu do projektów legislacyjnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE, instrukcji na posiedzenia organów przygotowawczych Rady i posiedzenia Rady UE, stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej w zakresie właściwości Rady do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
 • Przygotowuje materiały i wystąpienia na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich w zakresie właściwości Rady do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
 • Przygotowuje materiały, opracowania i analizy w obszarze właściwości Rady do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych na potrzeby kierownictwa departamentu, Ministra do Spraw Unii Europejskiej, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, posłów i senatorów, członków Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki migracyjnej i azylowej oraz w odniesieniu do kwestii ochrony granicy i bezpieczeństwa.
 • Monitoruje i analizuje programy prac Komisji Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych, w celu identyfikacji kwestii o priorytetowym charakterze z punktu 3 widzenia interesów Polski oraz współpracuje z przedstawicielami innych ministerstw.
 • Monitoruje i analizuje przebieg prac w Parlamencie Europejskim w obszarze spraw wewnętrznych.
 • Uczestniczy w procesie sporządzania informacji dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki europejskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym C1
 • Ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE, EU CONFIDENTIAL i NATO CONFIDENTIAL lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Wiedza z zakresu: procesu decyzyjnego UE i krajowego, polityk sektorowych UE, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, rzetelność, kreatywność, myślenie analityczne, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka roboczego Unii Europejskiej, innego niż język angielski, na poziomie odpowiadającym B2
 • Ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, EU SECRET i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Posiadanie specjalistycznej wiedzy w obszarze polityki bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa wewnętrznego lub migracji lub ochrony cywilnej