Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139013

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez starostę, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o wygaszenie uprawnień na podstawie obowiązujących przepisów;
 • Prowadzi sprawy związane z zawieszeniem przez przewoźnika drogowego w całości albo w części wykonywania transportu drogowego;
 • Współpracuje z Biurem Finansowym w zakresie przekazywania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem należności z tytułu nałożonych kar pieniężnych, celem realizacji obowiązków wynikających z regulaminu wewnętrznego GITD;
 • Wzywa przedsiębiorców do przedstawiania dokumentów w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonych uprawnień wynikających z: a) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, b) licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego, c) zezwolenia na linię regularną, d) licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie osób;
 • Prowadzi postępowania administracyjne związane z nakładaniem kar pieniężnych wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie właściwości Wydziału Weryfikacji Uprawnień;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące cofnięcia zezwolenia na linie regularne lub wygaszenia zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych udzielonych na przewóz na terytorium UE oraz wygaszenia zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych udzielonych na przewóz na terytorium poza UE w zakresie partnerów zagranicznych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego, znajomość ustawy o transporcie drogowym, znajomość kpa, znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Kompetencje: umiejętność pracy w zespole, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, umiejętność organizacji pracy własnej, sumienność, samodzielność, komunikatywność, zarządzanie stresem;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praca w jednostkach sektora finansów publicznych.