Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138845

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi analizy dotyczące rynku pracy, w tym: formułuje założenia oraz analizuje i proponuje zmiany w już realizowanych badaniach, identyfikuje problemy, zagrożenia, uwarunkowania, etc., gromadzi dane/ zamawia ekspertyzy, aktualizuje dane zestawiania, wizualizuje dane (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.), analizuje zgromadzone dane, wnioskuje, analizuje zasady i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych, formułuje raport/ rekomendacje/ informacje, konsultuje raport/ rekomendacje.
 • Przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne dotyczące sytuacji na rynku pracy, w tym przygotowuje tezy, prezentacje, notatki.
 • Realizuje badania dotyczące rynku pracy, w tym: ustala zmiany w metodologii badania, prowadzi bieżącą współpracę z wykonawcą badania, weryfikuje raport końcowy z badania, formułuje wnioski i rekomendacje.
 • Uczestniczy w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych merytorycznie związanych z problematyką rynku pracy.
 • Organizuje szkolenia dla pracowników urzędów pracy z zakresu sprawozdawczości statystycznej w tym opracowuje/ weryfikuje/ uzgadnia programy, analizuje i identyfikuje potrzeby szkoleniowe grup docelowych, definiuje cele, określa komunikaty oraz docelowe efekty działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie analizy danych statystycznych lub badań społecznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Znajomość problematyki rynku pracy w Polsce
 • Znajomość zagadnień dotyczących statystyki i umiejętność interpretowania danych statystycznych
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe