Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138798

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie;


- budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-dla-osob-majacych-trudnosci-w-poruszaniu-sie


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, dokumentację w zakresie postępowań przetargowych oraz zakupowych finansowanych ze środków UE. Bierze udział w pracach komisji przetargowych oraz zespołów zakupowych.
 • Przygotowuje opinie oraz decyzje w zakresie zadań pozostających we właściwości departamentu, wspomaga przygotowywanie stanowisk departamentu we wskazanych sprawach w zakresie funduszy strukturalnych dotyczących perspektyw finansowych 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027.
 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, regulaminy, upoważnienia i procedury Instytucji Pośredniczącej MEN.
 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, skierowane do departamentu.
 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, projekty odpowiedzi na interwencje, skargi, wnioski, interpelacje, zapytania poselskie kierowane do Ministerstwa w zakresie działania departamentu.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych przesłanych do departamentu, w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, w procesie stanowienia prawa, w zakresie działania departamentu.
 • Monitoruje na bieżąco zmiany w prawie, w ramach zakresu działania Ministerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania Departamentu Funduszy Strukturalnych oraz wspomaga prowadzenie prac legislacyjnych i programowych.
 • Przygotowuje umowy dotyczące przekazywania praw autorskich przez beneficjentów realizujących projekty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej (organizacja s.c., uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • komunikacja
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • rzetelność
 • samodzielność i inicjatywa
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami UE lub w zakresie zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1)
 • uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych
 • znajomość horyzontalnych wytycznych dot. realizacji projektów unijnych oraz ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
 • ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków