Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138715

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Uczestniczy w sprawowaniu nadzoru nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi, w tym m.in. zatwierdza i opiniuje dokumenty (m.in. statuty, regulaminy, plany, sprawozdania), bierze udział w procesie powoływania kierownictwa jednostek oraz w pracach komisji/ rad/ zespołów funkcjonujących w ramach jednostek i organów podległych i nadzorowanych, przygotowuje stanowiska Ministra w sprawach dotyczących działalności jednostek i organów podległych i nadzorowanych, gromadzi i przetwarza, opracowuje informacje dotyczących działalności jednostek.
 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne (opracowuje projekty decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym, prowadzi procedurę odwoławczą).
 • Uczestniczy w prowadzeniu obsługi procesu legislacyjnego w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale, w tym opracowuje, aktualizuje, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych.
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych).
 • Rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania oraz inne sygnały obywatelskie i wydaje opinie.
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich.
 • Archiwizuje dokumentację z prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze ekonomii, administracji, zarządzania
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru - w ramach administracji publicznej - nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi
 • Znajomość Polityki nadzorczej Ministra Rozwoju i Technologii
 • Znajomość przepisów ustawy o działach administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz Kodeks postępowania administracyjnego
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania nadzoru w innych działach administracji rządowej
 • Myślenie analityczne
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe