Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138484

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie MC oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej, które są oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. W budynku w holu A jest winda dostosowana do wjazdu wózków co umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W recepcji przy wejściu A i przy wejściu B są pętle indukcyjne

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową w obszarze wydatków i dochodów budżetowych dysponenta głównego w tym ocenia i analizuje dokumentację finansową pod względem formalno –rachunkowym, weryfikuje zgodność otrzymanych dokumentów z planem rzeczowo-finansowym części 27 – Informatyzacja
 • Obsługuje dotację w tym weryfikuje i ocenia umowy pod względem finansowym, monitoruje płatności, kontroluje terminowość zwrotu dotacji
 • Sporządza sprawozdania budżetowe Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy i Rb-28UE oraz z ogółu operacji finansowych Rb-N oraz Rb –Z w tym obsługuje Informatyczny System Obsługi Państwa Trezor w przedmiotowym zakresie
 • Prowadzi obsługę rachunków bankowych części 27 – informatyzacja w NBP oraz BGK w tym przygotowuje i wykonuje operacje na rachunkach bankowych, ewidencjonuje wyciągi bankowe, monitoruje stan środków na rachunkach bankowych
 • Monitoruje i weryfikuje salda kont rozrachunkowych, przygotowuje upomnienia zgodnie z trybem postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Prowadzi działania w zakresie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów dysponenta części
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych będących w zakresie właściwości Wydziału Rachunkowości Dysponenta Głównego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w zakresie rachunkowości i finansów

 • Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi; ustawy o rachunkowości; ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej oraz organizacji i działań MC
 • Znajomość obsługi programu MS Excel
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi systemu finansowo-księgowego, systemu bankowości elektronicznej, informatycznego systemu obsługi budżetu państwa Trezor oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów