Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138636

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z naborami na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej
 • koordynuje sprawy związane z ocenami okresowymi, pierwszą oceną w służbie cywilnej, indywidualnymi programami rozwoju zawodowego oraz służbą przygotowawczą
 • prowadzi sprawy związane ze szkoleniami i rozwojem zawodowym pracowników Urzędu
 • koordynuje proces sporządzania opisów stanowisk pracy
 • prowadzi sprawy związane z możliwością odbywania w Urzędzie praktyk, stażu, wolontariatu
 • sporządza sprawozdania, przygotowuje raporty i analizy w obszarze dotyczącym min. planowania i realizacji szkoleń, naborów, ocen, urzędników służby cywilnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej w administracji rządowej
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Bardzo dobra znajomość rozporządzenia dotyczącego ocen okresowych w służbie cywilnej
 • Bardzo dobra znajomość rozporządzenia dotyczącego pierwszej oceny w służbie cywilnej
 • Bardzo dobra znajomość rozporządzenia dotyczącego szkoleń w służbie cywilnej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących opisów i wartościowania stanowisk pacy w służbie cywilnej
 • Znajomość technik rekrutacji
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe