Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138652

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
 • Reprezentacja urzędu na zewnątrz
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze I i II oraz III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Samodzielnie prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) pozostających w zakresie właściwości Wydziału Orzeczniczego I w Departamencie Prawnym.
 • Przygotowuje odpowiedzi oraz pełnej dokumentacji do przekazywania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w związku ze skargą na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jak również przygotowuje inne pisma w toku postępowania sądowo-administracyjnego (w szczególności odpowiedzi na wezwania sądu, wniosku o uzasadnienie).
 • Występuje przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym celem reprezentowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 • Przygotowuje interpelacje i opinie dotyczące obowiązujących przepisów z zakresu działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
 • Prowadzi ewidencje prowadzonych postępowań i sprawozdania z zakresu realizacji wykonywanych zadań.
 • Archiwizuje dokumentację prowadzonych spraw i obsługuje stanowisko pracy w zakresie kancelaryjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w podmiotach prywatnych w zakresie związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych.
 • doskonała znajomość przepisów regulujących działanie Inspekcji Farmaceutycznej.
 • znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole.