Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138610

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym,
 • praca pod presją czasu wymagająca analizy dużej ilości dokumentów,
 • zagrożenie korupcją,
 • miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 3 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, w budynku jest 5 wind, wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty wystąpień do zamawiających z żądaniem udostępnienia dokumentów oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2014 -2020 i Perspektywy 2021-2027.
 • Analizuje i ocenia zgodność postępowań o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2014 -2020 i Perspektywy 2021-2027 z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzi postępowania wyjaśniające w ramach kontroli doraźnych oraz przygotowuje projekty protokołów kontroli, informacji o wynikach kontroli, w tym zaleceń pokontrolnych i innych pism towarzyszących procesowi kontroli.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski o wszczęcie kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2014 -2020 i Perspektywy 2021-2027.
 • Rozpatruje zastrzeżenia do wyników kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2014 -2020 i Perspektywy 2021-2027 oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na zastrzeżenia.
 • W zakresie postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2014 -2020 i Perspektywy 2021-2027 przygotowuje projekty wystąpień do biegłych z wnioskami o wydanie opinii w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych.
 • Przygotowuje projekty zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych dotyczących postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2014 -2020 i Perspektywy 2021-2027, oraz innych komórek Urzędu (Departament Prawny) oraz informacje o przeprowadzonych kontrolach do Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających.
 • Udziela wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2014 -2020 i Perspektywy 2021-2027 (infolinia).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość Prawa zamówień publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w kontroli stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego lub języka rosyjskiego lub języka hiszpańskiego lub języka włoskiego na poziomie B2
 • znajomość prawa Wspólnot Europejskich dotyczącego zamówień publicznych