Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138448

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z kształtowaniem polityki szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), z wyłączeniem działań wobec członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników zatrudnionych w Ministerstwie.
 • Monitoruje prawidłowość i jednolitość postępowania dyrektorów izb administracji skarbowej i dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w zakresie stosowania wytycznych, dotyczących realizacji polityki szkoleniowej i kadrowej, z wyłączeniem zadań wykonywanych przez Wydział Kadr Pracowników KAS i Wydział Kadr Funkcjonariuszy KAS.
 • Współpracuje z psychologami KAS w zakresie realizowanych przez nich zadań, w tym w zakresie wyboru testów psychologicznych przeprowadzanych w KAS.
 • Uczestniczy w opracowywaniu procedur i narzędzi do badania kompetencji behawioralnych pracowników i funkcjonariuszy KAS. Przeprowadza i ocenia testy psychologiczne.
 • Prowadzi psychoedukację oraz szkolenia z zakresu wybranych elementów psychologii (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy realizujących zadania operacyjne). Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji dla pracowników i funkcjonariuszy oraz dla kadry kierowniczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przeprowadzania i oceny testów psychologicznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość narzędzi i metod rekrutacji i selekcji
 • Znajomość metod i narzędzi tworzenia programów rozwojowych dla kadry kierowniczej oraz pracowników i funkcjonariuszy
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń, spotkań, paneli eksperckich, grup roboczych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi