Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138353

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Realizuje działania komórek organizacyjnych Biura związane z uzgadnianiem przekazywanych do Biura zewnętrznych i wewnętrznych projektów aktów normatywnych, zgłasza uwagi i propozycje do tych dokumentów oraz współpracuje w tym zakresie z Departamentem Prawnym i Biurem Dyrektora Generalnego w Ministerstwie;
 • Opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty wewnętrznych aktów normatywnych, pism przygotowywanych na podpis członków kierownictwa Ministerstwa, oraz innych dokumentów wewnętrznych opracowywanych przez pozostałe komórki wewnętrzne Biura;
 • Przygotowuje projekty umów oraz decyzji administracyjnych dotyczących zadań realizowanych przez Biuro oraz prowadzi rejestr umów;
 • Przygotowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego dla dyrektora i jego zastępcy, związanych z realizacją zadań Biura;
 • Dokonuje analizy i oceny dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na potrzeby Biura oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych;
 • Udziela pracownikom Biura wyjaśnień i informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych;
 • Koordynuje procesy wynikające z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz zarządzania ryzykiem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz Kodeks cywilny
 • Wiedza z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego
 • Wiedza z zakresu kontroli zarządczej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Dostęp do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe