Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138438

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi, przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, postępowania w sprawie wydania lub odmowy wydania opinii dotyczących transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki. Dokonuje oceny, czy czynność ta nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści (sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu), było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był skuteczny.
 • Prowadzi postępowania w zakresie związanym w szczególności ze strukturami transgranicznymi oraz przekształceniami, połączeniami albo podziałem spółek, dotyczące wydawania opinii zabezpieczających (ich zmiany, uchylenia) oraz wydawania decyzji określających warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, jak również decyzji ustalających dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Opracowuje w tych sprawach odp. na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych, a także sporządza projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Prowadzi, w zakresie związanym w szczególności ze strukturami transgranicznymi oraz przekształceniami, połączeniami albo podziałem spółek postępowania podatkowe w zakresie przeciwdziałania unikania opodatkowania. Opracowuje w tych sprawach odp. na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych oraz sporządza projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Reprezentuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postępowaniach sądowo-administracyjnych.
 • Analizuje informacje i opracowuje dokumenty wykorzystywane w projektowaniu założeń ustaw oraz ustaw związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom w zakresie restrukturyzacji transgranicznych, uczestniczy w procesie legislacyjnym w zakresie dotyczącym procedowanych projektów, a także opiniuje oraz przedstawia propozycje uzupełnienia projektów aktów normatywnych, raportów, jak również innych dokumentów dotyczących przeciwdziałania nadużyciom w zakresie restrukturyzacji transgranicznych we współpracy z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną w MF.
 • Identyfikuje struktury agresywnego planowania podatkowego i prowadzi współpracę międzynarodową z administracjami podatkowymi innych krajów w przedmiocie przeciwdziałania nadużyciom w zakresie restrukturyzacji transgranicznych oraz przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub restrukturyzacji spółek
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Znajomość prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa, CIT, PIT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne)
 • Znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych
 • Znajomość zagadnień ekonomii i prawa gospodarczego
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego
 • Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej