Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138356

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Praca na stanowisku łączy się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Praca wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Prowadzi prace dotyczące planowania budżetowego środków finansowych dla resortów i instytucji centralnych, w tym z wykorzystaniem systemu TREZOR, a także monitoruje oraz przygotowuje łączne sprawozdania z wykorzystania środków na przygotowanie i przeprowadzenie prezydencji
 • Realizuje zadania związane z planowaniem, przekazywaniem do dysponentów i rozliczaniem środków systemu motywacyjno-lojalnościowego oraz monitoruje i przygotowuje łączne sprawozdania w tym zakresie
 • Bierze udział w opracowaniu planów, projektów analiz, ocen, wniosków, sprawozdań i innych dokumentów dotyczących Przewodnictwa RP w Radzie Unii Europejskiej w zakresie finansowym
 • Uczestniczy w opracowaniu projektu aktualizacji Programu przygotowań Przewodnictwa, a także projektu sprawozdania z jego wykonania, w obszarze finansowym
 • Przygotowuje plany oraz analizy budżetowe dotyczące środków finansowych przeznaczonych na przygotowanie i sprawowanie Przewodnictwa w ramach całej administracji rządowej
 • Opracowuje analizy i dokumenty na potrzeby Zespołu roboczego do spraw przygotowania i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r. ds. budżetowo-finansowych, powołanego przez Przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich, oraz zapewnia obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową ww. Zespołu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość: zasad planowania i sprawozdawczości budżetowej, zasad gospodarowania środkami finansowymi w jednostce budżetowej, ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność obsługi programu MS Excel
 • Posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub finansów lub ekonomii
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie planowania budżetowego lub rozliczeń finansowych lub księgowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym B1
 • Znajomość: obsługi systemu TREZOR, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej, procesu decyzyjnego i organizacji polskiej administracji publicznej, w szczególności w zakresie zarządzania budżetem państwa, zasad rozliczania dowodów księgowych na podstawie klasyfikacji budżetowej