Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138235

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w warunkach wzmożonego stresu,
 • praca pod presją czasu,
 • zagrożeniem odpowiedzialnością w trybie ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 • zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Sporządza listy wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy wraz z rozliczeniem nieobecności z tytułu choroby i macierzyństwa oraz nalicza za ten okres właściwe świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa oraz rozlicza urlopy wychowawcze i bezpłatne - zgodnie z kodeksem pracy, regulacjami właściwymi dla danej grupy zatrudnienia (członkowie korpusu służby cywilnej, pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń, kierownicze stanowiska państwowe, funkcjonariusze służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych), przepisami w zakresie świadczeń pieniężnych finansowanych z ubezpieczenia chorobowego, składek społecznych i zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Sporządza listy wypłat dotyczące pozostałych należności dla pracowników i funkcjonariuszy Ministerstwa, w tym: nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych, odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, polegających na obliczeniu należnych kwot, wprowadzeniu ich do sytemu FT-Płace, wprowadzeniu list do systemu Ft-FK (automatycznie lub ręcznie) oraz przygotowaniu przelewów z tytułu ww. należności na osobiste rachunki bankowe w systemie bankowości elektronicznej NBP.
 • Sporządza listy wynagrodzeń ze środków unijnych wraz z rozliczeniem nieobecności z tytułu niezdolności do pracy i naliczeniem za ten okres stosownych należności. Obsługuje portal BGK-Zlecenia w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu środków europejskich. Wspiera w zakresie finansowym w przygotowywaniu wniosków o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków w ramach projektu.
 • Przygotowuje w zakresie wynagrodzeń i uposażeń sprawozdawczość budżetową oraz inne sprawozdania i informacje wynikające z przepisów ogólnych - zgodnie z określonymi w nich zasadami i terminami sporządzania, a także zestawienia oraz informacje na potrzeby wewnętrzne Ministerstwa.
 • Ustala i rozlicza należności oraz sporządza właściwe deklaracje elektroniczne z tytułu potraceń publicznoprawnych wynikających ze stosunku pracy, służby oraz umów cywilnoprawnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych, składki zdrowotnej, Funduszu Pracy, wpłat na PPK, wpłat na PFRON oraz prowadzi bieżącą i terminową dokumentację dotyczącą pracowników w przedmiotowym zakresie w dedykowanych systemach, platformach, programach informatycznych wraz z uzgodnieniem kwot ujętych w deklaracjach z dokumentacją płacową pracowników oraz ewidencją księgową.
 • Sporządza listy wynagrodzeń bezosobowych, w tym dla zleceniobiorców z tytułu umów cywilnoprawnych, członków komisji działających przy Ministrze SWiA z tytułu udziału w pracach komisji oraz osób fizycznych niebędących pracownikami, na podstawie właściwych przepisów i decyzji oraz przygotowuje przelewy w systemie bankowości elektronicznej NBP z tego tytułu.
 • Obsługuje pracowników w zakresie wypłacanych wynagrodzeń i innych należności, w tym: informuje i udziela wyjaśnienia zainteresowanym pracownikom w zakresie naliczonych wypłat, przygotowuje zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń na prośbę pracowników, sporządza deklaracje roczne o uzyskanych przez pracownika dochodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy w danym roku (druk PIT), przygotowuje zaświadczenia niezbędne do ustalenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych, przygotowuje informacje dla komorników, informacje i zaświadczenia dla ZUS w zakresie wypłacanych świadczeń chorobowych oraz odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Bieżąco współpracuje z dostawcą systemu dedykowanego do naliczania wynagrodzeń, w zakresie wprowadzania modyfikacji i zmian w systemie FT-Płace wynikających z przepisów ogólnych oraz wymogów wewnętrznych Ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze pracy przy naliczaniu wynagrodzeń
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi programu Płatnik
 • Wiedza w zakresie: zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania nieobecności z tytułu niezdolności do pracy, dokonywania obowiązkowych potrąceń z wynagrodzeń
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych dedykowanych dla powyższego stanowiska
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność myślenia analitycznego, orientacja na klienta
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie odbycia kursu kadrowo-płacowego
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w dziale księgowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2