Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138151

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Praca pod presją czasu. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: parter,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter
przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administruje systemem teleinformatycznym EZD, w tym wdraża nowe wersje systemu wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami oraz prowadzi testy aplikacji
 • Administruje profilem ePUAP Ministerstwa oraz nadzoruje jego współpracę z systemem EZD
 • Prowadzi kompleksowo sprawy związane podpisami elektronicznymi w Ministerstwie, tj. zamawianie, instalacja i konfigurowanie w systemach oraz wsparcie pracowników
 • Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem wytycznych w zakresie rozwoju systemów teleinformatycznych Ministerstwa oraz zakupów inwestycyjnych w obszarze informatyki
 • Koordynuje projekty związane z określaniem standardów oraz tworzeniem narzędzi i metod systemów, a także współpracuje z innymi administratorami systemów informatycznych
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działalności Biura, w tym przygotowuje wkład do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektów umów
 • Opracowuje i analizuje dokumentację techniczną, raporty, procedury systemowe i instrukcje działania dla pracowników Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość EZD – Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją
 • Znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności: pracy w zespole, komunikatywność, dobrej organizacji pracy, rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość różnych typów baz danych i umiejętność ich obsługi
 • Znajomość rozwiązań opartych na Open Source
 • Znajomość zabezpieczeń antyspamowych i antywirusowych
 • Znajomość podstawowa administrowania Aplikacjami Lotus Notes