Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138123

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Uczestniczenie w planowaniu rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych poprzez opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz programów inwestycji, uzgadnianie koncepcji architektonicznych, udział w posiedzeniach Komisji Techniczno-Ekonomicznej, opiniowanie zmian do budżetu w zakresie realizowanych inwestycji.
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych poprzez monitorowanie postępu robót, wizytacje placu budowy, analizę sprawozdań z realizacji budżetu, analizę i opiniowanie wniosków w zakresie zmian kosztów zadań oraz zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, analizę rozliczeń zadań zakończonych.
 • Sporządzanie programu wizytacji i przeprowadzanie wizytacji w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia zadań inwestycyjnych oraz przygotowywanie wniosków końcowych.
 • Dokonywanie oceny pod względem technicznym istniejącej bazy lokalowej i przygotowywanie wniosków w zakresie zabezpieczenia bazy lokalowej dla jednostek z obszaru nadzorowanych apelacji.
 • Sporządzanie opinii w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a mianowicie: zakupu, sprzedaży, najmów, przejęcia w trwały zarząd oraz wygaśnięcia trwałego zarządu.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących zmian organizacyjnych sądów oraz zmian ich struktur wewnętrznych pod względem dostosowania bazy lokalowej.
 • Udział w przygotowywaniu planów rocznych i wieloletnich inwestycji w podległych jednostkach.
 • Przygotowywanie informacji, opracowań i odpowiedzi wynikających z bieżących potrzeb Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i innych urzędów oraz odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski oraz sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych będących we właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu realizacji zadań inwestycyjnych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane projektowe, wykonawcze
 • Przeszkolenie w zakresie znajomości gospodarki nieruchomościami
 • Przeszkolenie w zakresie ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość zasad planowania i rozliczania inwestycji budowlanych