Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137965

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie MC oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzinna dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Czynniki szczególnie utrudniajace wykonywanie zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe oraz częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej, które są oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. W budynku w holu A jest winda dostosowana do wjazdu wózków co umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W recepcji przy wejściu A i przy wejściu B są pętle indukcyjne

Zakres zadań

 • Realizuje zadania w zakresie opracowania i koordynacji wdrażania strategii informatyzacji
 • Opracowuje propozycje do koncepcji długofalowej polityki państwa w obszarze cyfryzacji oraz inicjuje propozycje zmian w przypadku zmiany uwarunkowań w otoczeniu
 • Wspiera realizację zadań związanych z programowaniem i wdrażaniem programów Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego na lata 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
 • Realizuje zadania w zakresie prowadzenia analiz strategicznych w obszarze związanym z cyfryzacją, monitoruje i analizuje zmiany w obszarze budowy i rozwoju eadministracji oraz przygotowuje materiały w zakresie wybranych procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych związanych z obszarem cyfryzacji administracji publicznej, w tym na potrzeby Kierownictwa
 • Wspiera realizację zadań w zakresie planowania i koordynacji wdrażania programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.
 • Opiniuje projekty strategicznych dokumentów rządowych oraz projektów zmian tych dokumentów, a także przygotowuje pozostające we właściwości MC wkłady do strategicznych dokumentów rządowych
 • Przygotowuje stanowiska Ministra Cyfryzacji w odniesieniu do projektów dokumentów strategicznych przekazywanych Ministrowi do uzupełnienia, konsultacji i uzgodnienia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych i/lub w
zakresie cyfryzacji

 • Znajomość zagadnień z obszaru: informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, problematyki branży IT i nowych technologii, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej oraz działań i organizacji MC, funduszy unijnych, realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, komunikacja, współpraca, kreatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Przeszkolenie z zakresu realizacji badań społecznych, funduszy europejskich