Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137399

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się 4 toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przygotowuje, opracowuje i sporządza dokumentację oraz wykonuje pozostałe czynności w ramach procedury udzielania zamówień publicznych w celu realizacji zakupów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych.
 • Wykonuje czynności w zakresie pracy Komisji przetargowych w celu zapewnienia sprawnego działania Komisji przetargowych powoływanych w GUS.
 • Realizuje prace związane z projektami finansowanymi z programów operacyjnych w celu podniesienia jakości procesu produkcji statystycznej.
 • Prowadzi i aktualizuje plan i rejestr zamówień publicznych w GUS w celu zapewnienia sprawnego udzielenia zamówień publicznych w GUS.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację postępowań o zamówienia publiczne, a także udostępnia ją osobom składającym wniosek o jej udostępnienie w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej w celu realizacji ustawowych obowiązków organów państwa.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących działalności Wydziału Planowania i Zamówień Publicznych w celu zapewnienia prawidłowych uregulowań prawnych działalności Wydziału Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Wiedza na temat poszczególnych etapów procesu zakupowego
 • Umiejętność posługiwania się odpowiednimi niezbędnymi narzędziami stosowanymi w dziedzinie zamówień publicznych oraz innymi narzędziami informatycznymi
 • Wiedza w zakresie konkretnej kategorii dostaw, usług, robót budowlanych lub umiejętność znajdowania źródeł wiedzy specjalistycznej, niezbędnej przy realizacji procesu zakupowego
 • Wiedza z zakresu stosownych przepisów unijnych i krajowych
 • Umiejętność włączania do procedury udzielania zamówień celów z zakresu zrównoważonego rozwoju i innowacji
 • Myślenie analityczne
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku bezpośrednio związanym z udzielaniem zamówień publicznych