Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137695

Warunki pracy

Budynek: • na zewnątrz: podjazd dla wózków inwalidzkich
 • wewnątrz: winda, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  

Warunki dotyczące charakteru pracy: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - podróże służbowe w celu rekonesansu miejsca wizyty kierownictwa MON, przygotowania oprawy medialnej, scenariusza, scenografii, uzgodnienia zaproszenia dla mediów (wyjazdy około 50 razy w roku, czas trwania wyjazdu od 1-3 dni) 
 • brak uciążliwych/szkodliwych/niebezpiecznych warunków pracy 

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumenty z obszaru komunikacji strategicznej oraz tezy do wystąpień i wywiadów kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
 • bierze udział w opracowywaniu wytycznych komunikacji strategicznej Ministerstwa Obrony Narodowej
 • opracowuje komunikaty dla dziennikarzy; sporządza wyjaśnienia i inne materiały informacyjne (także w języku angielskim)
 • monitoruje przekazy medialne dotyczące Sił Zbrojnych RP i przygotowuje na nie odpowiedzi
 • uzgadnia stanowiska dotyczące bieżących wydarzeń państwowych i przygotowuje spójne przekazy medialne z organami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi
 • bierze udział w organizowaniu konferencji prasowych, briefingów i innych spotkań Ministra Obrony Narodowej i wiceministrów z mediami (rekonesanse przygotowawcze, opracowywanie zapowiedzi prasowych)
 • opracowuje kampanie społeczne promujące Siły Zbrojne RP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze komunikacji społecznej lub public relations lub media relations
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym - B2
 • Znajomość ustawy Prawo prasowe
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o obronie Ojczyzny
 • Znajomość: struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętność: organizacja pracy własnej
 • Umiejętność: współpraca z innymi
 • Umiejętność: dążenie do rezultatu
 • Umiejętność: poszukiwanie rozwiązań
 • Umiejętność: innowacyjność
 • Umiejętność: komunikacja
 • Spełnienie wymogu określonego w ustawie o służbie cywilnej dotyczącego zakazu zatrudniania w służbie cywilnej osoby, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - osoba wybrana do zatrudnienia, jeśli urodziła się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., będzie musiała złożyć Oświadczenie lustracyjne
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe