Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137342

Warunki pracy

- krajowe wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy dokumentów i spraw związanych z realizacją kontraktów, ocenia postęp prac projektowych i Robót budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, uczestniczy w Radach Technicznych, cyklicznie objeżdża Place Budowy
 • Przygotowuje propozycje odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m.in. w zakresie roszczeń, aneksów, robót uzupełniających i dodatkowych oraz monitoruje przygotowane stanowiska w zakresie zmian
 • Współpracuje z Kierownikami Projektów w sprawach związanych z realizacją kontraktów
 • Uczestniczy w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie dotyczącym działań i kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • Przygotowuje dokumenty, stanowiska i współpracuje z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ugód, sporów, audytów oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych
 • Prowadzi weryfikację dokumentacji przetargowej dla umów na projekt i roboty budowlane, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • Bierze udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze legislacyjnym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o drogach publicznych, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowanych ustaw
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość Międzynarodowych Warunków Kontraktowych Federacji Inżynierów-Konsultantów (FIDIC)