Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137255

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Administruje siecią komputerową w tym konfiguruje i obsługuje urządzenia takie jak firewall, switche, access pointy, VPN,a także rozbudowywuje sieć fizyczną i rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem sieci i dostępem do Internetu.
 • Zarządza środowiskiem wirtualizacyjnym i rozwiązaniami backupowymi poprzez administrację oprogramowaniem Vmware i backupu Veeam, wykonuje i nadzoruje kopie zapasowe.
 • Administruje, utrzymuje oraz zapewnia ciągłość funkcjonowania infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej oraz oprogramowania.
 • Monitoruje ruch w sieci wewnętrznej oraz między siecią wewnętrzną, a publiczną w celu wykrycia ewentualnych ataków.
 • Zgłasza usterki sprzętu sieciowego do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu, a także urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania.
 • Przygotowuje i realizuje zakupy sprzętu sieciowego i usługi informatyczne obejmujące analizę rynku (zebranie ofert), weryfikuje umowy, przygotowywuje propozycje wyboru oferenta, kontrolę prawidłowości realizacje dostawy.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, dotyczących zagadnień sieciowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów informatycznych.
 • Opracowywuje i aktualizuje dokumentację w obszarze administracji i utrzymania infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania infrastrukturą informatyczną lub teleinformatyczną
 • Znajomość:
 • - narzędzi technik wirtualizacji, w tym WMware i backupu Veeam;
 • - zagadnień z obszaru konfiguracji sieci LAN/WAN;
 • - systemu Microsoft Windows Server, Active Directory, Exchange Server, Internet Information Services;
 • - ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
 • - struktury organizacyjnej i zadań Urzędu;
 • Umiejętność:
 • - instalacji i konfiguracji serwerów opartych o systemy Microsoft Windows Server;
 • - konfiguracji: VPN, DNS, AD;
 • - konfiguracji urządzeń sieciowych (np. Fortinet, Extreme).
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność: organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia, komunikatywność.