Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137059

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • prowadzi prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem PS WPR 2023-2027, w celu prawidłowej i terminowej realizacji powierzonych zadań, w szczególności w zakresie opracowania zasad udzielenia wsparcia w ramach interwencji LEADER w szczególności w zakresie zarządzania LSR;
 • prowadzi prace związane z procesem wyboru LSR w zakresie podziału środków interwencji LEADER w celu utworzenia sprawnego i przejrzystego systemu wdrożenia rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności w interwencji LEADER w ramach PS dla WPR 2023-2027;
 • koordynuje prace legislacyjne w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW lata 2014-2020, w szczególności poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” oraz „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” oraz operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, w okresie realizacji Programu, tj. do roku 2025;
 • określa szczegółowe zasady wdrażania, w tym prowadzi prace związane z przygotowaniem i nowelizacją dokumentów programowych oraz przygotowaniem, aktualizacją lub opiniowaniem procedur przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020, w szczególności poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” oraz „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” oraz operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej w zależności od etapu jego realizacji;
 • przygotowuje propozycje zmian PROW 2014-2020 w zakresie operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, a także modyfikuje podstawy prawne wdrażania tego instrumentu;
 • uczestniczy w kontrolach związanych z wdrażaniem działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej PROW 2014-2020 oraz interwencji LEADER PS WPR 2023-2027;
 • rozstrzyga, opiniuje, opracowuje projekty interpretacji przepisów, odpowiedzi na skargi, wnioski, listy, zapytania, interpelacje poselskie oraz informuje w sprawach związanych z zasadami, warunkami i trybem przyznawania pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” oraz operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej PROW 2014-2020, interwencją LEADER PS WPR 2023-2027 oraz w sprawach związanych z zasadami wyboru LSR;
 • przedstawia stanowisko Ministerstwa, szkoli, przekazuje informacje podczas spotkań, seminariów, szkoleń, warsztatów i konferencji w kraju i za granicą - związanych z rozwojem lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, w szczególności z działaniem „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej PROW 2014-2020, interwencją LEADER PS WPR 2023-2027 oraz wyborem LSR.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Wiedza z zakresu podejścia LEADER i przedsiębiorczości
 • Znajomość zasad przygotowania i realizacji programów wspólnotowych, w szczególności w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
 • Znajomość PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027 oraz dokumentów związanych z ich realizacją
 • Umiejętność stosowania procedur administracyjnych
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
 • 2 lata stażu pracy związanej z zagadnieniami dot. rozwoju obszarów wiejskich
 • Przeszkolenie w zakresie realizacji programów pomocowych UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość procesu legislacyjnego i zasad techniki prawodawczej