Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137085

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- praca pod presją czasu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Opiniuje na wniosek komórek legislacyjnych Ministerstwa projekty aktów normatywnych przedstawianych Ministrowi Sprawiedliwości do uzgodnienia przez inne podmioty, w aspekcie skutków finansowych projektowanych regulacji dla budżetu części 15 i 37
 • Ustala na wniosek komórek organizacyjnych Ministerstwa skutki finansowe projektowanych przez te komórki aktów normatywnych
 • Przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie objętym właściwością Departamentu
 • Opracowuje stanowiska i opinie do projektów aktów prawnych (w tym również prowadzi prace związane z uzgodnieniami wewnątrzresortowymi i międzyresortowymi) przedkładanych przez inne jednostki, w tym podległe lub nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości oraz jednostki organizacyjne resortu sprawiedliwości
 • Przygotowuje projekty stanowisk i opinie z zakresu interpretacji przepisów oraz stosowania prawa w zakresie gospodarki finansowej jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości
 • Przygotowuje wystąpienia Ministra Sprawiedliwości oraz Departamentu wykonującego funkcje dysponenta części 15 i 37 budżetu w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, zapytania dziennikarskie, zapytania Najwyższej Izby Kontroli, a także opracowuje projekty stanowisk departamentu (np. notatki urzędowe, opinie) w sprawach z zakresu finansów publicznych i gospodarki finansowej jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w opracowywaniu analiz i opinii prawnych
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych
 • Umiejętność redagowania pism, notatek, raportów i analiz
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie opracowywania i wykonywania budżetu państwa