Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136803

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie MC oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzinna dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca na stanowisku wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej, które są oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. W budynku w holu A jest winda dostosowana do wjazdu wózków co umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W recepcji przy wejściu A i przy wejściu B są pętle indukcyjne.

Zakres zadań

 • Analizuje wpływające w ramach konsultacji stanowiska interesariuszy, a także postulaty pojawiające się publicznie.
 • Uczestniczy w organizacji konsultacji aktów legislacyjnych i nielegislacyjnych przygotowywanych przez MC, a także inicjatyw pozalegislacyjnych resortu.
 • Zapewnia kontakt z interesariuszami (w tym instytucjami publicznymi) i odpowiednimi komórkami organizacyjnymi MC, poprzez m.in. wysyłanie zaproszeń na konsultacje i przygotowywanie odpowiedzi na wpływające stanowiska.
 • Wspiera organizację spotkań kierownictwa MC z interesariuszami zaangażowanymi w obszar cyfryzacji.
 • Współdziała z Biurem Komunikacji w zadaniach związanych z promocją prowadzonych w MC konsultacji i dialogu społecznego.
 • Przygotowuje analizy na wyznaczone przez przełożonych tematy w obszarze cyfryzacji i partycypacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w zakresie polityk publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość:
 • problematyki partycypacji społecznej, w tym zasad prowadzenia procesów konsultacyjnych oraz technik i narzędzi stosowanych w partycypacji,
 • zasad legislacji,
 • zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej oraz organizacji i działań MC.
 • Kompetencje miękkie: komunikacja (w tym komunikacja pisemna), współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2
 • Znajomość krajowych podmiotów zaangażowanych w tematy związane z cyfryzacją.