Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136997

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami


Praca na stanowisku wiąże się z wysiłkiem fizycznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi tymczasowe zaplecze sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem sprzętem informatycznym i materiałami eksploatacyjnymi
 • Monitoruje, identyfikuje i zgłasza incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Wyposaża użytkowników w niezbędny sprzęt informatyczny i materiały eksploatacyjne, przyjmuje zwroty sprzętu informatycznego, monitoruje jego migrację, przygotowuje przepustki materiałowe niezbędne do wyniesienia sprzętu informatycznego poza siedzibę KPRM, zleca naprawy sprzętu informatycznego
 • Identyfikuje i przyjmuje zapotrzebowanie w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt IT, planuje i dokonuje zakupów ww. sprzętu i materiałów eksploatacyjnych oraz usług z nimi związanych
 • Współpracuje z Wydziałem Biura Dyrektora Generalnego, odpowiedzialnym za zarządzanie majątkiem KRPM, w sprawach dotyczących ewidencjonowania majątku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań kancelaryjno-biurowych lub zarządzania majątkiem
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: przepisów ustawy prawo zamówień publicznych; zasad gospodarowania składnikami majątkowymi; przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji, uregulowań prawnych z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu: prawa zamówień publicznych, zarzadzania majątkiem, rachunkowości
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego związanego z wyposażaniem pracowników w sprzęt i usługi IT lub w prowadzeniu magazynu i dokumentacji związanej z prowadzeniem magazynu