Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136959

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: VI p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter
przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizuje uprawnienia akcjonariusza/udziałowca w spółkach prawa handlowego
 • Opiniuje wnioski i przygotowuje propozycje rozstrzygnięć związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in.: przekształcenia własnościowe, zbycie aktywów trwałych, tworzenie nowych podmiotów), opiniuje dokumenty (m.in. statuty, sprawozdania), przygotowuje propozycje rozstrzygnięć dotyczących poprawy funkcjonowania podmiotów, opracowuje zbiorcze informacje dotyczące działalności podmiotów, monitoruje działalność podmiotów (w tym gromadzi i przetwarza informacje), rozpatruje i opiniuje wnioski na walne zgromadzenia oraz przygotowuje projekty stanowisk dla Ministra dotyczące sposobu głosowania uchwał, analizuje wykonanie uchwał walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników spółek
 • Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem obowiązków przez przedstawicieli Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek, prowadzi sprawy związane z ustalaniem zasad i wysokości wynagrodzeń członków organów spółek, wnosi akcje lub udziały jako wkład niepieniężny na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa, w tym przygotowuje stanowiska Ministra na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów w zakresie zbywania akcji lub udziałów, realizuje zadania ustawowe dotyczące przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, współpracuje z zarządami nadzorowanych spółek
 • Planuje i monitoruje dochody z dywidend od nadzorowanych spółek, wspiera pozostałe Wydziały w wykonywaniu uprawnień właścicielskich, aktualizuje dane w Zintegrowanym Systemie Informatycznym db (ZSI), opracowuje okresowe informacje o kondycji ekonomiczno-finansowej spółek, prowadzi sprawy związane z udzieleniem pomocy publicznej nadzorowanym podmiotom
 • Przygotowuje stanowisko z zakresu działania Wydziału, w celu udzielenia odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, interwencje poselskie i senatorskie, pisma posłów i senatorów, skargi, wnioski, petycje, wnioski o udostępnienie informacji publicznej i inne sygnały obywatelskie, w tym prowadzi konsultacje, gromadzi materiały, analizuje składane wystąpienia i zbiera dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty, przygotowuje projekty odpowiedzi na złożone wystąpienia
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i przygotowuje stanowisko Ministra, współpracuje przy redagowaniu przepisów, w zakresie problematyki związanej z zadaniami Wydziału, a także występuje do właściwych organów o interpretację przepisów w sprawach budzących wątpliwości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru właścicielskiego lub w zakresie obsługi prawnej lub w zakresie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych lub w zakresie
oceny realizacji przedsięwzięć technicznych w spółkach sektora górniczego, w tym co najmniej rok w spółce sektora górniczego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, m.in. Kodeks spółek handlowych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość kierunków polityki gospodarczej Polski
 • Znajomość polityki Rządu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej, np. Lex, Legalis
 • Umiejętności: dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, pracy w zespole, komunikatywność, myślenie analityczne, kreatywność, negocjowanie, rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ