Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136989

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym, redakcyjnym i legislacyjnym projekty decyzji administracyjnych, postanowień, pism oraz innych dokumentów i materiałów opracowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 • Sporządza opinie prawne i udziela bieżących konsultacji i porad prawnych w zakresie stosowania prawa.
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym, redakcyjnym i legislacyjnym projekty umów cywilnoprawnych i porozumień.
 • Uczestniczy w koordynowaniu udzielania odpowiedzi na zapytania i wezwania sądów, prokuratury i innych organów ścigania.
 • Uczestniczy w koordynowaniu działalności komórek organizacyjnych w procesie opracowywania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz współpracuje z nimi w tym zakresie.
 • Czuwa nad prawidłowym zastosowaniem przepisów prawa w rozstrzygnięciach wydawanych przez Prezesa UTK.
 • Udziela niezbędnego wsparcia oraz współdziała z innymi komórkami Departamentu Obsługi Prawnej w zakresie realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera/pakietu MS Office/systemów informacji prawnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość kodeksu postępowania cywilnego i prawa zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ